บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

การตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง


การตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง

การตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง

ในธุรกิจ Trading Company หรือ Manufacturing การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสินค้าคงเหลือจะมีมูลค่าสูงในงบการเงิน ดังนั้นบริษัทควรให้ความสนใจ และจัดให้มีวิธีการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ดี และวิธีการควบคุมภายในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้บริษัททราบว่าสินค้าคงเหลือมีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกับที่ฝ่ายคลังสินค้าและบัญชี อีกทั้งสภาพของสินค้าอยู่ในสภาพที่พร้อมผลิตและพร้อมขาย

ฉะนั้นบริษัทจึงต้องวางแผนและกำหนดวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

1. วางแผนก่อนนับสินค้าให้ครอบคลุมสินค้าคงเหลือทุกประเภท

1.1 Trading Company ที่มีการจัดเก็บสินค้าหลายแห่งหรือมีหลายสาขา ต้องรวบรวมสินค้าคงเหลือที่มีอยู่กระจายหลายที่มาให้ครบถ้วน

1.2 Manufacturing ที่มีสินค้าอยู่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป บริษัทต้องตรวจนับให้ครบทุกกระบวนการผลิต รวมถึงสินค้าที่ค้างอยู่ในไลน์การผลิตด้วย และในวันตรวจนับบริษัทควรหยุดผลิตสินค้า เพราะถ้าผลิตไปพร้อมกับตรวจนับอาจทำให้สินค้าในแต่ละกระบวนการผลิตเคลื่อนที่ไปตลอด ส่งผลให้การตรวจนับอาจผิดพลาดได้ เช่น นับซ้ำ ลืมนับ ฯลฯ

1.3 การกำหนดบุคลากรในการตรวจนับ ควรกำหนดให้เพียงพอต่อปริมาณสินค้าที่ตรวจนับ และต้องมีบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลสินค้าร่วมตรวจนับด้วย

2. การดำเนินการขณะตรวจนับสินค้า

2.1 ควรจัดเรียงสินค้าให้ง่ายต่อการตรวจนับ มี Tag ของสินค้าแต่ละประเภทติดกับตัวสินค้า

2.2 สินค้าที่อยู่ใน List กับของจริงต้องมีจำนวนเท่ากัน และไม่มีสินค้าชนิดที่ไม่ถูกตรวจนับ หรือมีสินค้าแต่ไม่มีอยู่ใน List หรือมีอยู่ใน List แต่ไม่มีสินค้า

2.3 ต้องตรวจดูสภาพสินค้าว่ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ หากมีให้คัดแยกออกมาด้วย

3. เมื่อตรวจนับแล้วพบผลต่าง

3.1 หาสาเหตุของผลต่าง ซึ่งอาจเกิดจากการนับผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือการบันทึกบัญชีซื้อและขายไม่ถูกต้อง หรือสินค้าสูญหาย

3.2 เมื่อหาสาเหตุได้แล้ว ควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยการปรับปรุงรายการ และสำหรับกรณีสินค้าสูญหาย อย่าลืมยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ขาดเกินบัญชี

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการการตรวจนับสินค้าเหลือประจำปีแล้ว หวังว่าคงได้ประโยชน์และนำไปใช้ในการตรวจนับสินค้าในธุรกิจของคุณนะคะ

Cr.ธรรมนิติ