บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม


กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดสินค้า

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การประกอบกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


การขายสินค้า

1. การขายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการที่มีรายรับไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

2. การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นส่วนใด ๆ ของพืช รวมถึงวัตถุพลอยได้จากพืชที่ยังมีสภาพเดิม และไม่ทำเป็นอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงไม้ซุง ฟืน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้

3. การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ส่วนต่างๆ ของสัตว์ ไข่ น้ำนมและวัตถุพลอยได้จากสัตว์ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม

4. การขายปุ๋ย

5. การขายปลาป่น อาหารสัตว์

6. การขายยาหรือเคมีภัณฑ์สำหรับพืชหรือสัตว์

7. การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน

8. การขายสินค้าของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย

9. การขายสินค้าเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น

10. การขายบุหรี่เฉพาะที่ผลิตโดยองค์การของรัฐบาล และผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าว

11. การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาลและสลากบำรุงกาชาดไทย

12. การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากรหรือแสตมป์อื่นของรัฐบาลเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้

13. การบริจาคสินค้าให้แก่

    • สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ

    • องค์การหรือสถานสาธารณะกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นนอกจากใน (ก) ตามที่รัฐมนตรีประกาศ.กำหนดในราชกิจจานุเบกษา


การให้บริการ

1. การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน

2. การให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขานาฏศิลป์และสาขาดุริยางค์ศิลป์และคีตศิลป์

3. การให้บริการการประกอบโรคศิลป์ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการ ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ทั้งนี้เฉพาะวิชาชีพ อิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้น

4. การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

5. การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มิใช่ทางธุรกิจ

6. การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์

7. การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน

8. การให้บริการการแข็งขันกีฬาสมัครเล่น

9. การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ

10. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร

11. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศเฉพาะทางบก

12. การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

12. การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่เป็นการพาณิชย์หรือหารายได้

14. การให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย

15. การให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศลในประเทศไทย ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น

16. การให้บริการสีข้าว

17. การขนส่งระหว่างประเทศโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศนั้น ยกเว้นภาษีทางอ้อมให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติ

18. การให้บริการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จากรัฐบาลให้จัดบริการดังกล่าว

19. การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกำหนด


การนำเข้า

1. การนำเข้าพืชผลทางการเกษตร รวมถึงวัตถุพลอยได้จากพืช การนำเข้าสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ ซึ่งรวมถึงวัตถุพลอยได้จากสัตว์ ด้วยเช่นกัน การนำเข้าปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ ยา หรือเคมีภัณฑ์สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือตำราเรียน

2. การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เฉพาะสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3. การนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยการส่งของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

4. สินค้าซึ่งนำเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากรแล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร


การส่งออก

การส่งออกสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีตั้งแต่ 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย

ราคา:
0.00 THB
หมวดหมู่:
บริการข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงล่าสุด:
11 กันยายน 2020
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รับทำภาษีอากร วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับปิดงบ ปิดงบยื่นกรมสรรพากร ดูแลเรื่องภาษียื่นแบบ ปรึกษาภาษี ยื่นแบบประจำเดือน ปิดบัญชีประจำปี ตรวจสอบบัญชี บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ครม. ไฟเขียวหักภาษีกาชาด 2 เท่า

ครม. อนุมัติหร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

สอบถาม
นำส่งแบบเงินกองทุนทดแทนประจำปี

บริการงานด้านประกันสังคม บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินกองทุนทดแทนประจำปี

สอบถาม
เหตุอันควรการประมาณการกลางปี

การจะประมาณการกลางปีให้ไม่โดนค่าปรับ มีวิธีง่าย ๆ ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ป.50/2537

สอบถาม
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

สอบถาม
บริการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา

บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปี และ ปลายปี

สอบถาม
บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

สอบถาม
บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรทุกเดือนและปิดงบการเงิน

สอบถาม
บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

บริการงานด้านประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

สอบถาม
//updateEventProduct(id)