บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกแทน


ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกแทน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน) เขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร?

• สำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่จ่ายค่าบริการแล้วไม่สามารถที่จะหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการจะต้องควักเงินเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้

• ในการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อออกภาษีหัก ณ ทีจ่ายแทนผู้ให้บริการนั้นจะมีวิธีการเขียนทั้งหมด 2 วิธีด้วยกันไปดูพร้อมกันเลย