บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ


คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

คู่มือบริษัท

• ความหมายของบริษัทจำกัด

• ข้อพิจารณาการขัดตั้งบริษัท

• การจดทะเบียนและผลการจดทะเบียน

• สิ่งที่ทำมาลงในกิจการ

• สิทธิของผู้ถือหุ้น

• อำนาจการจัดการ

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• เงินปันผล

• สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

• การเลิกบริษัท

• การชำระบัญชี

 

Download PDF

คู่มือสัญญาผู้ประกอบการ

• ความหมายของสัญญา

• องค์ประกอบของสัญญา

• คู่สัญญา

• วัตถุประสงค์ของสัญญา

• การตกลงวัตถุประสงค์ของสัญญา

• การแสดงเจตนาเข้าทำสัญญา

• วิธีการทำสัญญา

• การทำสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

• ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

• การเลิกสัญญา

• ผลแห่งการเลิกสัญญา

 

Download EP.1

Download EP.2

Download EP.3

Download EP.4

คู่มือห้างหุ้นส่วน

• ความหมายของห้างหุ้นส่วน

• ข้อพิจาราณาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

• ประเภทและคุณลักษณะที่สำคัญของห้างหุ้นส่วน

• สิ่งที่นำมาลงในกิจการ

• อำนาจจัดการ

• หน้าที่และความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจัดการ

• ความรับผิดของหุ้นส่วน

• การจดทะเบียนและผลการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

• ข้อตกลงของหุ้นส่วน

• การเลิกห้างหุ้นส่วน

• การชำระบัญชี

 

Download PDF

คู่มือภาษีของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ภาษีอากรของผู้ประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

• การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

• ฐานภาษีในการคำนวณ

• อัตราภาษี

• การคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือ หจก. นิติบุคคล

• การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี

• การขอคืนภาษี

• เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา

• สรุปขั้นตอนการเสียภาษีเงินได้

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

Download PDF

คู่มือภาษีของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล

• ภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล

• การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล

• การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

• ความหมายของเงินได้

• การหักค่าใช้จ่าย

• การหักค่าลดหย่อน

• อัตราภาษี

• การคำนวณภาษีเงินได้

• การจัดทำแบบแสดงรายการรายได้และรายจ่าย

• การขอคืนภาษี

• เบี้ยปรับเงินเพิ่มและโทษทางอาญา

 

Download PDF

คู่มือกฏหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ

• กฏหมายคุ้มครองแรงงาน

• รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน

• การจ้างเหมาแรงงาน (Outsourcing)

• เวลาทำงาน วันหยุด วันลา

• การจ้างคนต่างด้าวทำงาน

• กาจ่ายค้าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

• การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย

• การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

• ข้อตกลงอันไม่เป็นธรรม

• การจ่ายเงินเข้ากองทุนต่างๆ

• แรงงานสัมพันธ์

 

Download PDF