บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 089-498-4816
  • th

บริการของเรา


บริการของเรา

งานด้านทะเบียนธุรกิจและภาษีอากร

• บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบเกี่ยวกับองค์กร

• บริการวางแผน จัดทำ และยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ทั้งกลางปีและปลายปี

• เคลียร์ปัญหาสรรพากรทุกรูปแบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

• ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี

• จัดทำบัญชี สรุปผลการดำเนินงานขององค์กร

• เป็นตัวแทนจากกิจการในการเข้าพบและให้คำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ

• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

• ให้บริการชำระบัญชี

• ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร

• บริการวางแผนและให้คำปรึกษาธุรกิจ จัดทำงบประมาณ และ การคำนวณหาต้นทุนและราคาขาย

งานด้านประกันสังคม

• บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง

• บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

• บริการจัดทำและนำส่งแบบเงินกองทุนทดแทนประจำปี

• ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน

• ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ