บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 094-553-4317
  • th

การจ่ายเงินปันผล


การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผล มาจากกำไรสุทธิของบริษัท แต่กำไรสุทธินี้ได้เสียภาษีไปแล้วครั้งหนึ่งในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล และเมื่อบริษัทนำกำไรสุทธิมาจ่ายเป็นเงินปันผล ก็อาจมีการหัก ณ ที่จ่ายเพื่อให้ผู้รับ เสียภาษีล่วงหน้าในส่วนนี้ แต่ก็มีหลายกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้อง หักภาษี และมีทางเลือกในการจัดการภาษีอีกด้วย ลองมาติดตามกันนะคะ

ผู้รับเงินปันผลเป็นบริษัท

** ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย **

◾️ บริษัททั่วไปกฎหมายให้ได้รับยกเว้นภาษีครึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่ได้รับและหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10

◾️ บริษัทถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวนและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

◾️ บริษัทจดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวนและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินปันผลที่รับยกเว้นภาษีต้องถือหุ้นไว้ไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนได้รับเงินปันผลและภายหลังได้รับเงินปันผล

ผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดา

** ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย **

◾️ กฎหมายกำหนดให้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่ได้รับเงินปันผลไว้ร้อยละ 10 โดยสามารถนำมารวมคำนวณตอนสิ้นปีกับเงินได้ประเภทอื่น และนำเครดิตภาษีเงินปันผลมาใช้สิทธิ

** กรณีที่ได้รับเงินปันผลที่ได้รับเครดิตภาษีจากผู้จ่ายหลายราย ผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวที่ได้รับในปีภาษีทุกรายมารวมคำนวณภาษี ไม่สามารถเลือกเฉพาะบางรายนำมารวมคำนวณภาษีเพื่อได้รับเครดิตภาษี หรือ

◾️ เลือกไม่นำเงินได้จากเงินปันผลมารวมคำนวณภาษีตอนสิ้นปี

อ้างอิง www.accrevo.com