บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 094-553-4317
  • th

ลูกค้าเขียนจดหมายมาขอของขวัญ หักภาษีขายได้หรือไม่?


ลูกค้าเขียนจดหมายมาขอของขวัญ หักภาษีขายได้หรือไม่?

ลูกค้าเขียนจดหมายมาขอของขวัญไปจับสลาก หักภาษีขายได้หรือไม่ ?

เนื่องด้วยในเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นประเพณีนิยมทางธุรกิจและบุคคลทั่วไปว่าจะต้องมีการอวยพร โดยส่งบัตรอวยพร กระเช้าของขวัญ หรือให้เป็นสิ่งของจับฉลากสำหรับบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้า ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่พนักงาน และได้มีจดหมายมาขอของขวัญเพื่อการจับฉลาก โดยทั่วไป ทางการค้าจะกำหนดว่าลูกค้ารายใดจะให้เป็นของขวัญชนิดใดจะดูจากยอดซื้อของลูกค้าแต่ละรายว่ามีจำนวนสั่งซื้อมากน้อยเพียงใด การให้ของขวัญเหล่านี้ก็เพื่อจะได้มีการติดต่อซื้อขาย เป็นการเพิ่มยอดขายและผลกำไรในปีต่อ ๆ ไป พร้อมได้แนบจดหมายขอของขวัญจากลูกค้า และจดหมายเชิญไปร่วมงานของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณา จึงขอทราบว่า ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าของขวัญดังกล่าว บริษัทฯ สามารถนำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าของขวัญตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ จึงต้องห้าม ไม่ให้นำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีในแต่ละเดือนภาษี ตามมาตรา 82/5 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/5 (1) (2) (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0802/พ.5301 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2537)

ข้อสังเกต

การมอบสิ่งของให้ลูกค้าที่เขียนจดหมายหรือร้องขอด้วยวิธีใดเพื่อขอของขวัญไปจับสลาก และบริษัทได้มอบให้ตามที่ลูกค้าร้องขอ กรณีดังกล่าวไม่ใช่การส่งเสริมการขาย แต่เป็นให้ตามที่ขอ ซึ่งรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อของขวัญหรือสิ่งของเพื่อมอบให้แก่ลูกค้านั้นเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) (13) แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีซื้ออันเกิดจากรายจ่ายดังกล่าวก็เป็นภาษีซื้อต้องห้าม มิให้ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534

Cr. ธรรมนิติ