บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 094-553-4317
  • th

สรุปประเด็นที่แก้ไขรูปแบบรายการย่อของงบการเงิน


สรุปประเด็นที่แก้ไขรูปแบบรายการย่อของงบการเงิน

สรุปประเด็นที่มีการแก้ไขรูปแบบรายการย่อของงบการเงิน

1. ในส่วนเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินที่ต้องจัดทำเพื่อยื่นงบการเงิน คือ สกุลเงินบาท (แต่ในการทำรายงานทางการเงิน กิจการสามารถเลือกทำรายงานทางการเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการนำเสนอรายงานซึ่งอาจไม่ใช่สกุลเงินบาทได้) ในส่วนนี้รูปแบบรายการย่อจะไปมีผลกระทบในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2. สำหรับรูปแบบรายการย่อสำหรับแบบที่ 1, 2, 4, 5 กรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เข้าเงื่อนไขการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐาน NPAEs

   2.1 เพิ่มหัวงบที่ชื่อว่า “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” เนื่องจากเป็นทางเลือกในการจัดทำงบการเงินของกิจการ (ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี) และด้วยที่รูปแบบการจัดทำงบการเงินในส่วนผลการดำเนินงานนั้น ให้จัดทำและนำเสนอผ่านงบกำไรขาดทุน ซึ่งมีวิธีการรายงานอยู่ 3 ทางเลือก คือ

  * งบกำไรขาดทุนแสดงค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ (เดิมคือค่าใช้จ่ายตามลักษณะ)

   * งบกำไรขาดทุนขั้นเดียว แสดงค่าใช้จ่ายตามหน้าที่

   * งบกำไรขาดทุนหลายขั้น แสดงค่าใช้จ่ายตามหน้าที่

ขอให้ท่านสมาชิกนักบัญชีศึกษารูปแบบรายการย่อในประกาศอีกครั้ง หรือในบทที่ 4 การนำเสนอรายงานทางการเงินของมาตรฐาน NPAEs ประกอบอีกครั้ง

ทั้งนี้ เมื่อมาอยู่ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เป็นทางเลือกของ NPAEs ที่ต้องการแสดงผลการดำเนินที่ไม่ได้เกิดจากดำเนินงานเพื่อข้อมูลในการนำเสนอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็มีรูปแบบการเสนอรายงานที่มีหลายทางเลือก โดยหลัก ๆ คือ การทำเป็น “งบเดียว” หรือ “สองงบ” แต่เมื่อทำร่วมกับงบกำไรขาดทุนปกติจึงมีทางเลือกดังนี้

   * งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติของค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว

   * งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ

   * งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว แสดงแบบงบเดียว

   * งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว แสดงแบบสองงบ

   * งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น แสดงแบบงบเดียว

   * งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น แสดงแบบสองงบ

สรุปว่า การแสดงผลการดำเนินงานในงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (NPAEs) สามารถเลือกรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องจัดทำเป็นรูปแบบงบกำไรขาดทุนเป็นพื้นฐานตามรูปแบบที่ 1, 2, 4, 5 ตามประเภทของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

Cr. ธรรมนิติ