บริษัท แอคเคาท์มาย จำกัด
โทร 02-701-6752, 02-701-6973, 089-498-4816, 094-553-4317
  • th

หลักเกณฑ์การทำบัญชีขายของออนไลน์


หลักเกณฑ์การทำบัญชีขายของออนไลน์

หลักเกณฑ์การทำบัญชีขายของออนไลน์

ตามหลักการแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา ไม่มีความจำเป็นต้องทำบัญชีขายของออนไลน์ หากทราบรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน สามารถยื่นแบบภาษีได้อย่างถูกต้อง และเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา แต่ถ้าหากมีรายได้สูงอาจต้องมีการทำ บันทึกบัญชีขายของออนไลน์ ลงบันทึกรายรับรายจ่ายไว้เพื่อประกอบการยื่นแบบภาษี โดยเฉพาะถ้าเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง ก็ต้องเก็บเอกสาร ใบเสร็จต่างๆ ไว้ให้ครบ โดยแนวทางการทำบัญชีรายรับรายจ่ายขายของออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยใช้แบบฟอร์มชื่อ “รายงานเงินสดรับ-จ่าย” และสามารถเพิ่มช่องรายการได้ตามเหมาะสมกับกิจการได้

2. จัดทำเป็นภาษาไทย โดยหากทำเป็นภาษาอื่นต้องมีภาษาไทยกำกับด้วย

3. ต้องบันทึกภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่รับ/จ่ายเงิน

4. รายการที่จะนำมาลงในรายงาน ประกอบด้วย

   4.1 สรุปยอดของแต่ละวัน หรือลงแยกทีละรายการได้

   4.2 แต่ละรายการที่ลงต้องมีเอกสารประกอบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น

   4.3 รายจ่ายที่นำมาลงในรายงานได้ จะต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

   4.4 ถ้าไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้าหรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน

   4.5 หากมีการขาย/ซื้อเป็นเงินเชื่อ ให้ลงรายการในวันที่ได้รับ/จ่ายเงินจริง และให้อธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ

5. ให้สรุปยอดรายรับและรายจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ส่วนนิติบุคคลไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์นี้ในการทำบันทึกบัญชีขายของออนไลน์ได้ ต้องทำบัญชีโดยนักบัญชีโดยตรง

Cr. Inflowaccount